Használati feltételek

Üdvözöljük az HBO GO világában, amely az www.hbogo.hu honlapon vagy az HBO GO elnevezésű applikációkon (a továbbiakban: „HBO GO Felület”) érhető el, melyeket az HBO Europe s.r.o. (Regisztrációs szám: 61466786, székhely: Jankovcova 1037/49, Prága 7, PSC: 170 00 Csehország, a továbbiakban: „HBO Europe”) üzemeltetet.

Az HBO GO Felületen elérhető valamennyi regisztrációhoz kötött média tartalmak (a továbbiakban: „HBO GO Szolgáltatások”) és valamennyi egyéb promóciós média tartalmak (a továbbiakban: „Promóciós Szolgáltatások”; HBO GO Szolgáltatások és Promóciós Szolgáltatások a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”) igénybevételével Ön mint felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadja az alábbi Használati feltételeket, ezért kérjük, hogy az HBO GO Felület használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbiakat. Amennyiben nem fogadja el az alábbi feltételeket, a Szolgáltatások nem vehetőek igénybe. Az HBO GO Felület tartalmazhat további használati feltételeket, amelyekről az egyes alkalmazások igénybevétele előtt tájékoztatjuk a Felhasználókat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások kizárólagos tulajdonosa az HBO Europe s.r.o. Az HBO Europe a Szolgáltatások médiaszolgáltatója, amely szolgáltatás cseh joghatóság alá tartozik. A cseh médiahatóság (cseh elnevezése: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, címe: Škrétova 44/6, 120 21 Prague 2, Czech Republic) gyakorol felügyeleti jogot a Szolgáltatások felett.

A felhasználásra jogosultak köre, a szerződéses kapcsolat kizárása

Az HBO GO Szolgáltatásokat kizárólag olyan Felhasználók jogosultak igénybe venni, akik az HBO GO Szolgáltatások terjesztésére jogosított bármely műsorterjesztővel (a továbbiakban: „Műsorterjesztő”) érvényes és hatályos előfizetői szerződést (a továbbiakban: „Előfizetői Szerződés”) kötöttek. Az HBO Europe Előfizetői Szerződést nem köt a Felhasználókkal, így a Felhasználóknak a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan semmiféle közvetlen – akár anyagi, akár más jellegű – igénye nem keletkezhet az HBO Europe-al szemben. A Felhasználónak az HBO GO Szolgáltatásra vonatkozó valamennyi joga és kötelezettsége az Előfizetői Szerződésben kerül rögzítésre, amelyet maradéktalanul köteles betartani. Amennyiben a jelen Használati feltételek és az Előfizetői Szerződés között ellentmondás lenne, úgy az Előfizetői Szerződésben rögzítettek az irányadóak. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az HBO GO Szolgáltatással kapcsolatos bármilyen igényt csak a Műsorterjesztővel szemben érvényesíthet tekintettel arra, hogy az HBO GO Szolgáltatást az Előfizetői Szerződés alapján a Műsorterjesztő nyújtja a Felhasználó részére. Az Előfizetői Szerződés és a jelen Használati feltételek megsértése miatt az HBO GO Szolgáltatás esetleges korlátozására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére elsősorban a Műsorterjesztő jogosult.

Internet előfizetéssel rendelkező Felhasználók Előfizetői Szerződés megkötése nélkül is hozzáférhetnek az HBO GO Felületen található Promóciós Szolgáltatásokhoz Magyarország területén, amely hozzáférés bármikor indoklás nélkül korlátozható, felfüggeszthető vagy megszüntethető.

Az HBO GO Felületen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

A Szolgáltatás

Az HBO GO Felület használatával, illetve az HBO GO Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja az alábbiakat:

(a) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások csak olyan eszközökön (a továbbiakban: „Eszköz(ök)”) érhetőek el, amelyek technológiailag megfelelőek és alkalmasak a Szolgáltatások megjelenítésére. A technológiai megfelelőségről és a használható Eszközökről itt tájékozódhat: Technikai feltételek;

(b) az HBO GO Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak első alkalommal regisztrálni kell az HBO GO Felületen, ahol többek között meg kell adnia egy felhasználói nevet (becenév), egy jelszót és egy e-mail címet, valamint esetenként egyéb regisztrációs azonosítót (pl.: ADSL azonosító, szerződésszám, regisztrációs kód, telefonszám, stb.) is (a továbbiakban: „Regisztráció”). Azon Felhasználók hozhatnak létre fiókot a Szolgáltatások elérése céljából, akiknek az állandó lakóhelyük Magyarországon van és a regisztráció idején fizikailag a lakóhelyük szerinti országban tartózkodnak. Amikor egy Felhasználó fiókot kíván regisztrálni, az HBO ellenőrzi, hogy a Felhasználó magyar IP címet használ-e. Amennyiben a Felhasználó IP címe beazonosíthatatlan országbeli vagy nem magyar, a regisztráció elutasításra kerül és a Felhasználó nem kaphat hozzáférést a Szolgáltatásokhoz. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Regisztráció része a használni kívánt Eszköz regisztrációja is. A Szolgáltatások igénybevételéveligénybevétele előtt a Felhasználó köteles elfogadnielolvasni és megérteni az Adatkezelési szabályzatot.

(c) a Felhasználónak folyamatos szélessávú internetkapcsolattal kell rendelkeznie az alábbiak szerint: (i) PC, laptop és connected TV platform esetében minimum 1000kb/sec; (ii) mobile telefon és tablet platform esetében 700kb/sec;

(d) a felhasználói név, regisztrációs azonosítók (pl.: ADSL azonosító, szerződésszám, stb.) és jelszó titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felel;

(e) a Felhasználó a Műsorterjesztőt haladéktalanul értesíti, amennyiben a felhasználói azonosítójával kapcsolatosan bármilyen visszaélésről szerez tudomást;

(f) a Felhasználó alapvetően Magyarország területéről tudja az HBO GO Felületen található HBO GO Szolgáltatásokat igénybe venni, kivéve, ha az Előfizetői Szerződés másként nem rendelkezik. 2018. április 1-jétől aA Felhasználók akkor is igénybe vehetik ideiglenes jelleggel a Szolgáltatásokat, amikor az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban utaznakideiglenesen tartózkodnak, összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2017/1128 számú, az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló rendeletével. Az EGT tagállamai magába foglalják az EU tagállamait, valamint Izlandot, Norvégiát és Liechtensteint. Amikor egy Felhasználó felkeresi az HBO GO Felületet vagy tartalmat kíván ott lejátszani, az HBO Europe ellenőrzi, hogy a Felhasználó EGT tagállambeli IP címet használ-e vagy sem. Amennyiben a Felhasználó IP címe beazonosíthatatlan országbeli vagy EGT tagállamon kívüli, a Felhasználó számára nem lesz hozzáférhető az HBO GO Felületet és ott nem fog tudni tartalmat lejátszani;

(g) az HBO GO Felületeken felnőtt tartalmak is elérhetőek, a Felhasználó csak akkor regisztrálhat az HBO GO Felületen, ha betöltötte a 18. életévét;

(h) az HBO GO Szolgáltatások részeként gyerekzár alkalmazás érhető el;

(j) a Felhasználó bármikor jogosult a Műsorterjesztőnél kezdeményezni a Regisztrációjának törlését (a továbbiakban: „Deregisztráció”). Műsorterjesztők elérhetőségei itt találhatóak. Deregisztrációt követően a Felhasználó nem jogosult HBO GO Szolgáltatásokat igénybe venni mindaddig, amíg nem regisztrál ismételten az HBO GO Felületen;

(i) Az HBO GO Szolgáltatás keretében elérhetővé tett tartalmak többsége lokalizált, azonban előfordulhatnak olyan tartalmak is amelyek csak az eredeti nyelven érhetőek el;

(j) Amennyiben a Felhasználó hozzáféréssel rendelkezik az HBO GO Felületen az HBO csatorna adáshoz, tudomásul veszi, hogy az HBO csatorna nem minden műsorszáma érhető el az HBO GO Szolgáltatások részeként tekintettel a tartalmak tulajdonosainak megkötései miatt és ilyenkor adásszünet van az HBO GO Felületen. Ilyen esetben az adásszünet nem minősül hibás teljesítésnek vagy nem teljesítésnek és a Felhasználó semmilyen kártérítésre vagy kompenzációra nem tarthat igényt. Az HBO Europe tájékoztatja a Felhasználót, hogy az HBO csatorna nem garantált része az HBO GO Szolgáltatásoknak és ezért bármikor úgy dönthet, hogy azt nem teszi többi elérhetővé az HBO GO Felületen;

(k) Mobil és tablet eszközökre a Felhasználónak először le kell tölteni az HBO GO applikációt annak érdekében, hogy hozzáférjen az HBO GO Szolgáltatásokhoz. Asztali számítógépek és laptopok esetében applikáció letöltése nem szükséges, az HBO GO Felület az interneten keresztül elérhető. Okos TV-k és IP alapú STB-k esetében az HBO GO applikációk vagy előre telepítettek az eszközökön vagy maga az HBO GO Felület közvetlenül elérhető az interneten keresztül.

(m) Rendszerkarbantartás okán a Szolgáltatások vagy azoknak egy része időről időre nem elérhetőek. Rendszerkarbantartásra egy hónapban egy napon, az éjszakai órákban kerül sor.

A Szolgáltatások díja

A Felhasználó által, az Előfizetői Szerződés szerint fizetett előfizetési díj tartalmazza az HBO GO Szolgáltatások vétele után járó ellenértéket. Következésképpen a Felhasználóknak az HBO GO Szolgáltatások vételért külön díjat nem kell fizetnie az HBO GO Felületen.

Használható Eszközök száma

Feltéve, hogy az Előfizetési Szerződésben más nem kerül rögzítésre, a Felhasználó az alábbiakra jogosult: (i) 5 Eszközt regisztrálhat, amiből kettőt használhat egyidejűleg, (ii) 5 alkalommal jogosult az Eszközökön módosítani egy naptári hónapon belül, azzal, hogy ugyanazon Eszközt 24 órán belül nem lehet regisztrálni. Eszköz módosításnak minősül egy új Eszközök regisztrációja vagy egy regisztrált Eszköz törlése és egy új regisztrálása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ponttal vagy az Előfizetői Szerződéssel ellentétes Eszköz használat esetében elképzelhető, hogy az HBO GO Szolgáltatás számára nem lesz elérhető.

A felhasználás köre

A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag saját személyes, magánjellegű célra használhatja fel, bármiféle üzleti jellegű vagy nyilvános felhasználás tilos.

A Használati feltételek módosításának lehetősége

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Használati feltétek időről időre módosulhatnak. A módosított feltételek azon a napon lépnek hatályba, amikor azok az HBO GO Felületre kihelyezésre kerülnek. A Felhasználó ezért tudomásul veszi, hogy rendszeresen köteles tanulmányozni a jelen Használati feltételeket annak érdekében, hogy a módosításokról tudomást szerezzen. Amennyiben a Felhasználó a módosított Használati feltételek hatálybalépését követően használja a Szolgáltatásokat, akkor az úgy tekintendő, hogy elfogadta a módosított Használati feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a módosított feltételeket, a Szolgáltatások nem vehetőek igénybe.   

Jogellenes felhasználói magatartás

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukban foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

-          A Szolgáltatás vagy HBO GO Felület bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése és letöltése bármilyen módon az Eszközre;

-          Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, kereső- vagy visszafejtő program, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;

-          A Szolgáltatásokhoz vagy HBO GO Felülethez kapcsolódó számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);

-          Más Felhasználókról információ gyűjtése bármilyen célból (ideértve a felhasználóneveket, jelszavakat és e-mail címeket);

-          Az HBO GO Felület bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

-          A Szolgáltatáshoz vagy HBO GO Felülethez kapcsolódó anyagok publikálása;

-          Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd módon történő létesítése.

Felelősség kizárása

Az HBO Europe, valamint azok tulajdonosai, kapcsolt vállalkozásai, üzleti partnerei, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget az HBO GO Felületen elhelyezett Szolgáltatásokért, a médiatartalmak és más tartalmak hitelességéért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

A Szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az HBO Europe nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Az HBO Europe az irányadó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kizár minden szavatossági és /vagy jótállási kötelezettséget. Az HBO Europe nem vállal szavatosságot vagy jótállást azért, hogy az HBO GO Felület tartalmai vagy funkciói zavartalanul és hibátlanul működnek, hogy a hibákat kijavítják, vagy, hogy akár a Szolgáltatásokat közvetítő szerver mentes minden vírustól vagy egyéb ártalmas komponenstől.

Az HBO Europe nem vállal szavatosságot az HBO GO Felületen található tartalmak és funkciók használatával vagy használatának eredményével kapcsolatban azok helyességére, pontosságára, megbízhatóságára vagy egyéb tulajdonságára vonatkozóan. Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden a Szolgáltatások igénybevételéhez használt Eszközön bekövetkezett kárt, illetve minden szükségessé váló szervizelési és javítási költséget a Felhasználó visel.

Az HBO Europe nem vállal szavatosságot a Felhasználó internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő Szolgáltatás-kimaradásért, illetve az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Az HBO GO Felület hirdetőtábláin, csevegőfelületein vagy egyéb fórumain megjelenő információk és vélemények nem minősülnek az HBO Europevagy ezek kapcsolt vállalkozásaitól származó információknak vagy véleményeknek. Az HBO Europe nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget ezen információkra vagy véleményekre vonatkozóan, és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen információkat és véleményeket bármely más Felhasználó is megismerheti és felhasználhatja. Az HBO Europe kizárja a felelősségét bármilyen veszteségért, kárért (legyen az tényleges, következményi, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kár), sérelemért, tartozásért, kötelezettségért vagy bármilyen más jellegű körülményért, ami az HBO GO Felületen szereplő információkon vagy véleményeken alapul, vagy abból következik.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, valamint a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói név, jelszó és e-mail cím védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért és tevékenységért, mely felhasználói nevének, jelszavának, e-mail címének vagy személyes adatainak felhasználásával valósul meg.

HBO GO Felületre küldött anyagok

Az HBO GO Felületre beküldött minden feljegyzés, üzenet, elektronikus levél, ötlet, javaslat, koncepció vagy egyéb anyag az HBO Europe kizárólagos tulajdonába megy át, történjen a továbbítás bárhonnan a világon, és az HBO Europe jogosult felhasználni az anyagot bármilyen célra, mindenféle időbeni korlátozás nélkül. Az HBO Europe nem vállal felelősséget semmilyen, az HBO GO Felületre elküldött anyagért.

Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó köteles az HBO Europe-t kártalanítani a harmadik személy részéről felmerülő bármely olyan igénnyel szemben, amely az adott Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos magatartásából származik. A Felhasználó vállalja, hogy megtérít az HBO Europe-nak és azok tisztségviselőinek, alkalmazottainak, és leányvállalatainak minden olyan kárt és indokolt ügyvédi költséget, amely abból erednek, hogy a Felhasználó megsértette a jelen Használati feltételek előírásait.

A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az HBO GO Felület szerkezete, külalakja, és megjelenése szerzői jogi védelem alatt áll.

Az HBO GO Felületen található összes Szolgáltatás, tartalom és alkalmazandó szoftver (alkalmazás) – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a médiatartalmakat és ezek állóképeit, más képeket, fényképeket, karaktereket, neveket, grafikákat, logókat, illusztrációkat, valamint szoftvereket (alkalmazásokat) – az HBO Europe, vagy ezek cégcsoportjához tartozó más társaságok, vagy olyan harmadik fél szellemi alkotása, amely engedélyezte az HBO Europe-nak a felhasználást. Ennek megfelelően az HBO GO Felületen található összes Szolgáltatás, tartalom és szoftver (alkalmazás) szerzői jogi vagy egyéb jogi védelem alatt áll. Tilos az HBO GO Felületen elérhető Szolgáltatás, tartalom és alkalmazandó szoftver (alkalmazás) sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, valamint felhasználása más weboldalon vagy számítógépes hálózatban.

Az HBO Europe folyamatosan frissíti az HBO GO Felületen elhelyezett médiatartalmakat, közleményeket és adatokat. Az HBO Europe nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Az HBO Europe fenntartja a jogot, hogy az HBO GO Felület szerkezetét, külalakját, és megjelenését és tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

Kapcsolati pontok (linkek)

Az HBO GO Felületen elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az HBO Europe-t, semmiféle felelősség nem terheli. Bárki létrehozhat egy, az HBO GO Felületre mutató linket, feltéve, hogy a link nem állítja, sugallja vagy kelti annak látszatát, hogy az erre az HBO GO Felületre vezető oldalt az HBO Europe vagy azzal bármilyen kapcsolatban álló csoport vagy magánszemély szponzorálja vagy támogatja. A Felhasználó nem használhat fel a saját oldalán az HBO GO Felületen szereplő logókat, védjegyeket, szolgáltatási jelzéseket vagy egyéb szerzői jogi védelem alá eső anyagokat, az adott jelzés vagy jog tulajdonosának kifejezett írásbeli engedélye nélkül. A tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó nem emelheti át vagy foglalhatja bele bármilyen más formában az HBO GO Felületen található tartalom valamely részét vagy bármilyen egyéb anyagot egy másik weboldalba.

Részleges érvénytelenség

Ha a jelen Használati feltételek bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen Használati feltételek többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.

Alkalmazandó jog és eljáró bíróság

Jelen Használati feltételekre a cseh jog az irányadó, a nemzetközi magánjogi normák és elvek kizárásával. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden, a jelen Használati feltételekből fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát, követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek. Bármely olyan, e Használati feltételekből fakadó vagy azzal kapcsolatos vita, ellentmondás vagy követelés esetén, amely nem rendezhető békés úton, bármely fél jogosult Magyarország rendes bíróságaihoz fordulni.

Irányadó nyelv

Amennyiben a jelen Használati feltételek a magyar nyelven kívül bármely más nyelven is elérhető, mindig a magyar nyelvű változat az irányadó.

Elérhetőségek

Az HBO Europe az alábbi telefonszámon, illetve e-mail címen érhető el közvetlenül cseh vagy angol nyelven:
tel.: +420 261 094 455,   
email: sekretariat@hbo.eu