AZ HBO EUROPE S.R.O. ONLINE SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. Általános

1.1 Az HBO Europe s.r.o., székhelye Jankovcova 1037/49, Prága 7, irányítószám: 170 00, Csehország, a Prágai Városi Bíróságnál, C Szakasz, 29418 szám alatt bejegyzett cég (a továbbiakban: ”HBO”) HBO GO néven on demand audiovizuális médiaszolgáltatást biztosít a www.hbogo.hu címen vagy az HBO által kijelölt egyéb weboldalon vagy alkalmazáson keresztül (a továbbiakban: ”Weboldal”), amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető tartalmakat (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”).

1.2 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ”Felhasználási feltételek”) az HBO és Ön mint természetes személy (a továbbiakban: “Felhasználó”) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött szerződésre nézve irányadók. Szerződést kizárólag 18. életévüket betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek köthetnek az HBO-val. Az HBO jogosult a szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó előzőleg megszegte a Szerződést. Az HBO a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a meglévő szerződés azonnali hatályú felmondása helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek tegyen eleget..

1.3 A jelen Felhasználási feltételek az HBO-ra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azok a különös feltételek is (beleértve az akciós ajánlatokat, árakat, fizetési feltételeket és módszereket, szerződési futamidőket stb.), amelyeket az HBO a Felhasználó által az HBO-val megkötött szerződés kapcsán időről időre ajánlhat. A Felhasználási feltételek és a különös feltételek ellentmondása esetén a különös feltételek az irányadók. A Felhasználási feltételek és a különös feltételek együtt alkotják a Felhasználó és az HBO között irányadó szerződést (a továbbiakban: ”Szerződés”). Amennyiben a Szolgáltatásra vonatkozó előfizetés megvásárlása egy harmadik félen, mint ügynökön vagy bizományoson (pl.: iTunes-Apple, a továbbiakban: „Harmadik Fél Megbízott”) keresztül történik, akkor a jelen Szerződésben foglaltakat a 22. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Függetlenül attól, hogy a Szolgáltatásra vonatkozó előfizetés megvásárlása egy Harmadik Fél Megbízotton keresztül vagy közvetlenül az HBO-tól történik, minden esetben az HBO nyújtja a Szolgáltatást, amelyért az HBO a felelős és a felek kötelesek a jelen Szerződés megkötésére. A Szolgáltatás igénybe vételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta és elfogadta a Szerződés feltételeit.

1.4 A Szolgáltatás HBO-tól történő megrendelését követően az HBO a Felhasználó által az alábbi 4. pont szerinti regisztráció során megadott e-mail címre elküldött e-mailben visszaigazolja a regisztrációt. A fenti visszaigazolás tartalmazza a Szerződés szövegét is. A Szerződés akkortól tekinthető megkötöttnek, amikor a Felhasználó a Szerződést a megrendelés megerősítésére szolgáló gombra kattintva elfogadja a Weboldalon.

1.5 A Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet megkötni. A Szerződést (amely elektronikus úton kötött szerződésnek minősül) az HBO tárolja, míg a Felhasználó a Szerződés szövegét a Felhasználó által megadott e-mail címre kézbesített visszaigazoló e-mailben kapja meg. A jelenleg érvényes Felhasználási feltételek elérhetőek a Weboldalon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak HBO általi kezelésre vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat a Weboldalon szintén megtalálható.

2. A szolgáltatás tartalma

Terület:

2.1 A Szolgáltatást elsősorban Magyarország területén (a továbbiakban: ”Terület”) lehet igénybe venni. A Felhasználók akkor is igénybe vehetik a Szolgáltatást, amikor az Európai Gazdasági Térség (A továbbiakban "EGT") tagállamaiban ideiglenesen tartózkodnak, összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2017/1128 számú, az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló rendeletével. Az EGT tagállamai magába foglalják az EU tagállamait, valamint Izlandot, Norvégiát és Liechtensteint. Amikor egy Felhasználó felkeresi a Weboldat vagy tartalmat kíván ott lejátszani, az HBO ellenőrzi, hogy a Felhasználó EGT tagállambeli IP címet használ-e vagy sem. Amennyiben a Felhasználó IP címe beazonosíthatatlan országbeli vagy EGT tagállamon kívüli, a Felhasználó számára nem lesz hozzáférhető a Weboldal és ott nem fog tudni tartalmat lejátszani.

Tartalom

2.2 A Szolgáltatás az HBO által saját belátása szerint időről időre műsorra tűzött filmeket, sorozatokat, dokumentumfilmeket és egyéb műsorokat tartalmaz. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatás megrendelése és a Szerződés elfogadása után jogot szerez a Weboldalon időről időre megtalálható tartalomhoz való hozzáférésre. Az HBO igyekszik folyamatosan javítani a Felhasználó nézői élményét. A Szolgáltatás és annak tartalma ennek megfelelően a későbbiekben időről időre cserélhető, módosítható vagy aktualizálható. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak az irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.  Az HBO a Weboldalon hozzáférést biztosít az alap “HBO” csatornához. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alap “HBO” csatornán a programok egy része lehet, hogy nem elérhető a Weboldalon keresztül.  Ezenkívül a Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy az HBO jogosult, de nem köteles az élő “HBO”  csatornát sugározni a Szolgáltatás keretei között, és hogy az HBO kötelezettsége az audiovizuális médiaszolgáltatás on demand alapon történő biztosítása, és nem az élő “HBO” csatorna sugárzása. Az élő “HBO”  csatornához való hozzáférés nem képezi a Szolgáltatás részét és az élő “HBO”  csatornához való hozzáférésért semmilyen további díjat nem kell fizetni. Az HBO fenntartja a jogot arra, hogy az élő “HBO” csatornát előzetes értesítés nélkül kivegye a Szolgáltatásból, vagy az élő “HBO” csatornát más csatornával vagy csatornákkal pótolja, vagy további csatornákat vegyen be a Szolgáltatásba. Az ilyen változtatások, illetve az élő “HBO” csatornán (vagy az “HBO” csatornát helyettesítő egyéb csatorná(ko)n) sugárzott bizonyos programok elérhetetlensége nem tekinthető a Szerződés módosításának. A Szolgáltatásban szereplő műsorok többsége elérhető a helyi nyelven (akár szinkronizálva vagy feliratozva vagy néhány esetben hang alámondás útján), azonban lehetséges, hogy egyes műsorok csak eredeti nyelven elérhetők.

Az HBO a jövőben jogosult a Szolgáltatásban különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat bevezetni. Különböző szolgáltatási csomagok bevezetése esetén a Felhasználó saját választása szerint előfizethet bármelyik csomagra.

Előfizetés

2.3 A Felhasználó havi díj ellenében előfizethet a Szolgáltatás teljes tartalmára vagy – ha elérhető - a Szolgáltatás kiválasztott csomagjához, és hozzáférést szerezhet ahhoz.

2.4 Az HBO saját hatáskörében úgy dönthet, hogy a Szolgáltatást korlátozott időszakra ingyenesen is felajánja az ajánlatban, illetve a Szerződésben meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: ”Próbaidőszak”). A Felhasználó a Próbaidőszak alatt bármikor lemondhatja a Szolgáltatást, anélkül, hogy a Szolgáltatásért fizetnie kellene. Az HBO a Próbaidőszak alatt havi díjat nem számít fel.

2.5 Amennyiben HBO felajánl Próbaidőszakot, abban az esetben is Felhasználó tizenkét (12) egymást követó hónapban mindig csak egyszer jogosult Próbaidőszakra. Az HBO a Próbaidőszakra való jogosultságot a Felhasználótól kapott adatok, így különösen, de nem kizárólag az e-mail cím, a bankkártya adatok és/vagy eszköz azonosítószám alapján ellenőrizheti annak érdekében, hogy a Próbaidőszakkal kapcsolatos visszaéléseket megakadályozza. Amennyiben HBO azt gyanítja, hogy valaki visszaél a Próbaidőszakkal vagy annak igénybevételére vonatkozó bármilyen szabályt megszeg, az HBO jogosult azonnal fellépni a visszaélés megszüntetése érdekében akár úgy is, hogy az illető előfizetését felmondja.

2.6 Ha a Felhasználó nem mondta fel a Szerződést a Próbaidőszak alatt, a Próbaidőszak automatikusan, a Felhasználónak küldött értesítés nélkül átalakul rendes előfizetéssé, amelyért a Felhasználó a rendes előfizetési díjat köteles megfizetni. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy nem kíván fizető Felhasználóvá válni, akkor köteles a Szerződést a Próbaidőszak alatt felmondani. A Próbaidőszak utolsó napja folyamatosan megtalálható a Felhasználó fiókjában.

2.7 Az HBO és szerződéses partnerei időről időre kuponokat kínál fel a Felhasználóknak, amivel a Szolgáltatás igénybe vehető. Amennyiben az egyedi kampányokra vonatkozó szabályzatok másként nem rendelkeznek, ha egy Felhasználó egy kupont bevált, akkor egy alkalommal promóciós jeleggel és korlátozott ideig hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz (ami a Próbaidőszakon túli további ingyenes időszakot jelent) (a továbbiakban: „Ingyenes Hozzáférési Időszak”). A Felhasználók tizenkét (12) egymást követó hónapban mindig csak egyszer jogosultak kupont felhasználni, illetve egyszer jogosultak kupon kampányba részt venni).

3. A Szolgáltatás igénybe vétele

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást igénybe vehesse, a Felhasználó köteles létrehozni egy felhasználói fiókot a Weboldalon (részletesebben lásd a 4. bekezdésben) amihez jelen Felhasználási feltételekben meghatározott eszközzel, rendszerekkel és csatlakozásokkal kell rendelkeznie (részletesebben lásd az 5. bekezdésben), és az esetleges Próbaidőszak vagy Ingyenes Hozzáférési Időszak lejártát követően a jelen Felhasználási feltételek szerinti díjat kell fizetni (részletesebben lásd a 6. bekezdésben). Ezenkívül bizonyos műszaki biztonsági intézkedéseknek is meg kell felelnie, amelyek a Szolgáltatás engedély nélküli felhasználásának – pl. másolás, a Területen vagy az EGT területén kívüli felhasználás vagy a Szolgáltatásban biztosított tartalom terjesztése – megakadályozása érdekében kerültek foganatosításra.

4. Regisztráció, felhasználónév és jelszó

4.1 A felhasználói fiók regisztrációja a Területről kezdeményezhető a www.hbogo.hu oldalon, magyar bankkártya használatával vagy bármely más fizetési módon, amely elérhető a Weboldalon. Azon Felhasználók hozhatnak létre fiókot a Szolgáltatás elérése céljából, akiknek az állandó lakóhelyük Magyarországon van és a regisztráció idején fizikailag a lakóhelyük szerinti országban tartózkodnak. Amikor egy Felhasználó fiókot kíván regisztrálni, az HBO ellenőrzi, hogy a Felhasználó magyar fizetési eszközt és IP címet használ-e. Amennyiben a Felhasználó IP címe beazonosíthatatlan országbeli vagy nem magyar, illetve amennyiben nem magyar fizetési eszközt használ, a regisztráció elutasításra kerül és a Felhasználó nem kaphat hozzáférést a Szolgáltatáshoz.

4.2 A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A regisztráció során a Felhasználó csak az általa választott fizetési móddal kapcsolatosan adhat meg adatokat. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén a Felhasználó értesítést kap. Ettől függetlenül a Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.

4.3 A választott fizetési módtól függően a Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatok közül a relevánsakat köteles megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, bankkártyaszám, CVV/CCV kód, bankkártya lejárati dátum, kártyatulajdonos neve, továbbá a választott fizetési módokra vonatkozó adatok, úgy mint például a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató fiók azonosító száma, kupon kód vagy bármely más adat, amely a regisztráció befejezéséhez szükséges és előírt (a továbbiakban: ”Belépési adatok”). A Felhasználó Belépési adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Belépési adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg.

4.4 Ha a Felhasználó a Felhasználó Belépési adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni az HBO-t és a felhasználói jelszót módosítani. Ha az HBO indokoltan feltételezi, hogy a Belépési adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor az HBO jogosult a Szerződést a 12.4 (c) pont alapján azonnali hatállyal felmondani.

4.5 Az HBO bármikor jogosult kérni a Felhasználót, hogy módosítsa felhasználói jelszavát. A módosítást azonnal végre kell hajtani egyébként a Szolgáltatás nem elérhető.

4.6 Amennyiben felmerül csalás vagy bűncselekmény esetleges gyanúja, a választott fizetési eszköz használata felfüggesztésre kerülhet.

5. Eszközök

5.1 Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást, a Felhasználónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie.

5.2 Az aktuális rendszerkövetelmények specifikációi elérhetők a Weboldalon. Ugyanakkor a fenti rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Felhasználó korlátlanul tudja használni a Szolgáltatást, ha olyan HBO-nak fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie a Szolgáltatás igénybe vételéhez. Az HBO a Weboldalon tájékoztatást ad arról, hogy milyen harmadik felek által biztosított szoftvert szükséges használni. HBO nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért.

5.3 A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a megfelelő internetcsatlakozással. A Felhasználó viseli az internet csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy a Felhasználó a Területen belül hol (lásd a fenti 2.1 pontot) veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges minimális letöltési sebességre vonatkozó követelmények specifikációja elérhető a Weboldalon.

5.4 A Szolgáltatáshoz kizárólag a Weboldalon aktuálisan felsorolt típusú eszközöket lehet felhasználni és regisztrálni. Az HBO jogosult időről időre meghatározni, mely eszközök minősülnek jóváhagyottnak a technika aktuális fejlődési állapota és szabványai alapján. Az HBO nem biztosít saját eszközöket és nem vállal felelősséget bármely jóváhagyott készülék teljesítményéért vagy azért, hogy az folyamatosan kompatibilis lesz a Szolgáltatással és annak frissítéseivel.

5.5 A Felhasználó legfeljebb öt (5) jóváhagyott eszközön használhatja és regisztrálhatja a Szolgáltatást, amelyek között lehetnek számítógépek, mobiltelefonok, táblagépek vagy egyéb jóváhagyott eszközök. A regisztrált és jóváhagyott eszközök módosításait a Felhasználó a felhasználói fiókjában tudja elvégezni (jelenleg havonta öt alkalommal). Az HBO megállapíthat szabályokat arra vonatkozólag, hogy a Felhasználó milyen gyakran módosíthatja a jóváhagyott eszközöket. A fenti szabályokra vonatkozó információkat az alábbi 11. ponttal összhangban kell közölni a Felhasználóval. Hacsak az HBO másként nem rendelkezik, a Szolgáltatás egyidejűleg legfeljebb két (2) regisztrált és jóváhagyott eszközön érhető el.

5.6 Az HBO a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek az HBO érdekkörén kívűl kívül esnek.

6 Díjak és fizetés

6.1 A Szolgáltatás díjait a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Felhasználó már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz,. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettségel jár együtt. Amennyiben a díj Euróban kerül meghatározásra, de a választott fizetési eszköz mögött magyar forintban vezetett bankszámla kerül rögzítésre, akkor a bankszámlát vezető bank vagy a fizetési eszközt biztosító szolgáltató határozza meg az átváltási árfolyamot. Az HBO kizárja a felelősségét az alkalmazandó átváltási árfolyamot, illetve bármely más díjat illetően, amelyet a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgálttaó alkalmaz. A részletekkel kapcsolatosan a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató tud felvilágosítást adni.

6.2 Amennyiben egy Felhasználó nem jogosult sem Próbaidőszakra, sem Ingyenes Hozzáférési Időszakra, akkor a Felhasználónak a Szolgáltatásért először a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének napján kell megfizetnie az előfizetési díjat, majd azt követően a soron következő hónapokra vonatkozó előfizetési díjat minden hónapban előre ugyanazon a napon kell megfizetni az HBO-nak, amikor a Felhasználó megkötötte a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést. Ha az adott nap az adott hónapban nem található, akkor a hónap utolsó napja minősül a fizetés napjának.

6.3 A Felhasználó a díjat az HBO által a Weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti. A Felhasználó vállalja, hogy aláírja a szükséges dokumentumokat és kellő fedezetet biztosít a számláján az egyes esedékességi időpontokban annak érdekében, hogy a Szolgáltatás díját határidőben megfizesse.

6.4 Ha az HBO a Felhasználó részére Próbaidőszakot vagy Ingyenes Hozzáférési Időszak biztosít, ezen időszakok alatt a Felhasználót díjfizetési kötelezettség nem terheli. A Felhasználónak a Szolgáltatásért először a Próbaidőszak vagy az Ingyenes Hozzáférési Időszak lejártát követő első napon kell fizetnie (hacsak a Felhasználó a Szerződést nem mondta fel a Próbaidőszak vagy az Ingyenes Hozzáférési Időszak lejárta előtt) és azután a következő hónapokban minden hónap ugyanezen napján kell fizetnie. Ha az adott nap az adott hónapban nem található, akkor a hónap utolsó napja minősül a fizetés napjának.

6.5 Ha a Felhasználó nem biztosít kellő fedezetet a fizetés esedékessége napján, az HBO a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenete küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és megkísérli ismételten – de legfeljebb öt alkalommal – megterhelni a bankkártyát vagy hitelkártyát a díj összegével.

6.6 Amennyiben a fizetésre határidőben nem kerül sor, az HBO azonnal felfüggesztheti vagy korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz.  Az HBO húsz (20) napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7. Tiltott felhasználások

7.1 A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és a Felhasználási feltételekkel összhangban veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy az alábbiakat tegye:

  1. a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása

  2. a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;

  3. a Szolgáltatás tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;

  4. a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy

  5. a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen Felhasználási feltételek megsértésével történő egyéb használata.

7.2 A Szolgáltatást csak a Területen belül, illetve a jelen Felhasználási feltételek 2.1 pontja szerint az EGT-n belül lehet igénybe venni. A Felhasználó nem használhatja vagy kísérelheti meg használni a Szolgáltatást a Területen kívül vagy – a Szerződés feltételei szerint – az EGT-n kívül, illetve harmadik felet sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel ilyen használatra.

7.3 A Szolgáltatás jelen 7. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, melynek alapján az HBO a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti (lásd még a 12. pontot).

8. Kiskorúak

8.1 A Szolgáltatáson belül előfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúak személyiség-fejlődésére nézve, közönségesek vagy amely felzaklatóak.  

8.2 A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és belegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő-e vagy sem.

8.3 A kiskorúak védelme érdekében az HBO technikai eszközöket biztosít a Szolgáltatás vagy bizonyos tartalmak hozzáférésének korlátozásához. A Szolgáltatás vagy bizonyos tartalmak eléréséhez jelszó, PIN kód vagy hasonló eszköz használata lehet szükséges. A Felhasználó felelős azért, hogy az HBO által biztosított és előírt technikai eszközök aktiválásra kerüljenek és azt használják, kivéve, ha az adott eszközök használatát a Szolgáltatás maga követeli meg.

9. Módosítások és változtatások

9.1 A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az HBO jogosult az ésszerűség keretei között módosítani a díjakat és a jelen Felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseit. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. Az HBO köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót a felmondási jogáról. Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

9.2 Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az HBO jogosult az ésszerűség keretei között lényeges módosításokat végrehajtani a Szolgáltatás tartalmában. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. Az ilyen lényeges módosítással összefüggésben a Felhasználó a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. Az HBO köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót felmondási jogáról. Ha a Felhasználó a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt nem mondja fel, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta. 

9.3 A 9.2 pont értelmezése során a tartalommal kapcsolatos módosítás akkor minősül lényegesnek, ha a Szolgáltatás tartalmának mennyiségét nagy mértékben csökkentik vagy a tartalom általános irányultsága lényegesen megváltozik. Egy adott műsor vagy sorozat licencének lejárata vagy megszűnése vagy egy adott sorozat újabb évadának gyártása beszüntetéséről vagy műsorból való levételéről hozott döntés nem minősül lényeges módosításnak. Lényeges módosítás csak olyan módosítás lehet, amelynek eredményeként a Szolgáltatásban bemutatott filmek vagy sorozatok száma jelentősen csökken. Jelentős csökkenés a Szolgáltatás teljes tartalmában szereplő összes film és/vagy sorozat 50%-os vagy azt meghaladó csökkenése.

9.4 A jelen 9. pont szerinti felmondás esetén, amennyiben a Felhasználó már a Szerződés megszűnését követő időszakra is teljesített fizetést, az HBO a Szerződés lejártát követő harminc (30) napon belül visszafizeti a megszűnéssel érintett időszakra fizetett díjat.

A Felhasználó módosítással és visszafizetéssel kapcsolatos tájékoztatása

9.5 A fent leírt módosításokra vonatkozó információkat az alábbi 11. ponttal összhangban kell közölni a Felhasználóval.

10. Elállási jog elvesztése

A Szerződés megkötésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal – a Szerződésben rögzítettek szerint – hozzáférést kapjon a Szolgáltatáshoz (azaz a Szerződés azonnal teljesül). A Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap (azaz a Szerződés teljesül) a Szerződéstől való elállásra biztosított tizennégy (14) napos időtartam lejárta előtt, a Felhasználó elveszíti a Szerződés megkötését követő tizennégy (14) napos időtartamon belül a Szerződéstől való elállásra vonatkozó jogát a cseh Polgári törvénykönyv (89/2012 sz. módosított törvény) 1829. pontja szerint. Ha a Felhasználó megkötötte a Szerződést és a Szolgáltatás nyújtása megkezdődött de a Felhasználó nem kívánja tovább igénybe venni a Szolgáltatást és alávetni magát a Szerződésnek, akkor a Felhasználó köteles a Szerződést az alábbi 12. pont szerint felmondani. A regisztrációs eljárás során a Felhasználónak kifejezetten meg kell erősítenie (a vonatkozó négyzet bejelölésével), hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal hozzáférést kap a Szolgáltatáshoz (azaz a Szerződés teljesül) és tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Szerződéstől való elállásra biztosított tizennégy (14) napos időtartam lejárta előtt a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap (azaz a Szerződés teljesül), a Felhasználó elveszíti a Szerződésre vonatkozó elállási jogát.

A jelen 10. pont nem értinti Felhasználó 2.4. pontban rögzített azon jogát, hogy a Próbaidőszak alatt bármikor lemondhatja a Szolgáltatást, anélkül, hogy a Szolgáltatásért fizetnie kellene.

11. Ügyfelek tájékoztatása

11.1 Az HBO e-mailben vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint.

11.2 A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybe vétele alatt megváltoznának. Az HBO tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

12. A Szerződés időtartama és megszűnése

12.1 A Szolgáltatás előfizetésére vonatkozó Szerződés egy (1) hónapos előfizetési időszakra jön létre, amely automatikusan meghosszabbodik egy-egy (1) hónappal mindaddig, amíg a Felhasználó vagy az HBO a Szerződést a jelen Felhasználási feltételek szerint fel nem mondja. Felmondás esetén - a fenti 9.4 pontban meghatározott kivétellel - az adott időszakra előre megfizetett előfizetési díj nem kerül visszafizetésre és a Felhasználó az adott időszak végéig rendelkezik hozzáféréssel a Szolgáltatáshoz. Ha a Felhasználó a 2.4 pont szerint Próbaidőszak vagy a 2.7. pont szerinti Ingyenes Hozzáférési Időszak igénybe vételére jogosult, az előfizetési időszak a Próbaidőszak vagy Ingyenes Hozzáférési Időszak első napján kezdődik és a Próbaidőszak vagy az Ingyenes Hozzáférési Időszak utolsó napján ér véget, feltéve, hogy az előfizetési időszak további egy (1) hónapos időszakokra nem hosszabbodik meg egészen addig, amíg a Felhasználó vagy az HBO nem mondja fel a Szerződést a jelen Felhasználási feltételek szerint..

12.2 Ha a Felhasználó fel kívánja mondani a Szerződést, köteles az HBO-t e-mailben, postai levélben vagy – ha az HBO biztosít ilyen alternatívát – a Weboldalon keresztül értesíteni (elérhetőség itt). Ha a Felhasználó az előfizetését felmondja, az HBO visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználónak az előfizetéses időszak utolsó napján. Ha az HBO kívánja felmondani a Szerződést, az HBO e-mailben vagy postai levélben értesíti a Felhasználót. A Szerződés a 12.1 ponttal összhangban a Szerződés szerinti aktuális havi időszak végével szűnik meg.

12.3 A díjak vagy a Felhasználási feltételek módosítása esetén a felmondási jog a 9. pont rendelkezései szerint gyakorolható.

12.4 Az HBO jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és egyidejűleg a Szolgáltatást azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára bármelyik alábbi esetben:

(a)     a Felhasználó legalább húsz (20) napos fizetési késedelembe esik; vagy

(b)     indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó fizetésképtelenné vált; vagy

(c)     a Felhasználó visszaél a Próbaidőszakkal, az Ingyenes Hozzáférési Időszakkal vagy annak feltételeit megsérti; vagy

(d)     a Szolgáltatást engedély nélkül használják vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik; vagy

(e)     a Felhasználó egynél (1) több alkalommal próbált meg igénybe venni Próbaidőszakot tizenkét (12) egymást követó hónapban, vagy

(f)      a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

13. Szellemi tulajdonjogok

13.1 Az HBO nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekitésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.

13.2 A Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. Az HBO-val megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

14. Biztosíték

14.1 A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

14.2 A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely – egyebek mellett – a Szerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet (lásd még a 12. pontot).

15. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

15.1 A Felhasználó köteles bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát jelenteni az HBO-nak a lehető leghamarabb, de nem később mint ezen jelenségek felmerülését követő 7 napon belül annak érdekében, hogy a 15.2. pont szerinti kompenzációra jogosult legyen. Az HBO kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek az HBO érdekkörén kívűl esnek, így például, de nem kizárólag a fenti 5.6 pontban rögzített esetek esetén vagy olyan egyéb hibák esetén, amelyek amiatt következtek be, mert a Felhasználó nem jóváhagyott eszközt használ, vagy amelyek felmerülése a Felhasználónak vagy harmadik személynek róható fel. A vis major az HBO érdekkörén kívül eső ok.

15.2 Ha a Szolgáltatás egybefüggő 24 órát meghaladó mértékben nem használható olyan üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért az HBO a felelős a 15.1 pont szerint, azon Felhasználók, akik ezt kérik, időarányos előfizetési díj kompenzációra jogosultak. Ha a Szolgáltatás (i) egybefüggő 3 napot meghaladó mértékben vagy (ii) bármely naptári hónapban legalább 10 napon nem használható olyan üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért az HBO a felelős a 15.1 pont szerint, a Felhasználók jogosultak a Szerződéstől elállni visszamenőlegesen attól a naptól kezdve, hogy az utolsó előfizetési díj levonásra került (a továbbiakban: „Megszűnés Napja”). A Felhasználók jogosultak a Megszűnés Napját követő időszakra vonatkozóan megfizetett előfizetési díjat visszakövetelni. A Felhasználók a jelen pont szerinti valós igényeik érvényesítésével összefüggésében keletkezett igazolt költségeik megtérítésére jogsultak a 15.1. pont szerinti határidő lejártát követő 1 hónapon belül. A Szerződés megszűnése esetén az előfizetési díj visszatérítése arra a fizetési eszközre kerül teljesítésre, amely fizetési eszközt a Felhasználó kiválasztott az előfizetési díj megfizetésére. Amennyiben a Szerződés nem kerül megszüntetésre, az előfizetési díj kompenzációra az alábbi két módon kerülhet sor az HBO döntése szerint: (i) kompenzáció összege a következő havi előfizetési díjból kerül levonásra, vagy (ii) a kompenzáció összegének megfelelő voucher kerül kiadásra.

15.3 Nem jár kártérítés a Felhasználók részére olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt amelyek a Szolgáltatás karbantartása céljából szükségesek. HBO tájékoztatja a Felhasználókat, hogy három típusú karbantartás fordulhat elő:
Havi tervezett karbantartás: Erre havonta egy alkalommal magyar idő szerint 01:00 óra és 05:00 óra között kerül sor.
Nem tervezett karbantatás: Erre magyar idő szerint 01:00 óra és 05:00 óra között kerülhet sor bármelyik napon, ha ez a működés szempontjából szükséges.
Sürgősségi karbantartás: Erre bármikor sor kerülhet bármilyen időintervallumban, ha sürgős technikai probléma lép fel, amely alapjaiban veszélyezteti a Szolgáltatás nyújtását. Amennyiben a sűrgősségi karbantartás ideje meghaladja az egybefüggő 24 órát, akkor a 15.2. pontban foglaltak az irányadóak, kivéve ha a sürgősségi karbantartást kiváltó ok az HBO érdekkörén kívül esik.
A fent megnevezett karbantartások ideje alatt a Szolgáltatás nem elérhető.

15.4 A Felhasználó a 15.2. pont szerinti igényét a 21. pont szerinti, a felmondások, panaszok és egyéb igények előterjesztése céljából használható elérhetőségen köteles előterjeszteni. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a Felhasználó nevét, a hiba leírását, a hiba fennállásának időtartamát és amennyiben HBO kéri, bizonyítékokat, amelyek igazolják a hiba létezését és körülményeit. Az HBO jogosult további adatokat kérni, amennyiben azok a Felhasználó beazonosításhoz vagy a kompenzáció mértékének megállapításához vagy a kompenzáció kifizetéséhez szükségesek.

16. Kártérítési kötelezettség

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti az HBO-nak, annak leányvállalatainak, munkavállalóinak, igazgatósági tagjainak és szerződéses partenereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

17. Átruházás

Az HBO a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a Szerződésből eredő jogait, követeléseit és kötelezettségeit bármely HBO vállalatcsoporthoz tartozó vállalatra, vagy olyan harmadik félre átruházni, akitől ésszerűen elvárható, hogy kielégítő módon teljesíteni fogja a Szerződésből eredő kötelezettségeit. A Felhasználó az HBO előzetes jóváhagyásával jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni.

18. A Weboldalon található internetes hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. Az HBO-nak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

19. Joglemondás kizárása

Ha az HBO nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti az HBO-nak a Szerződésben biztosított jogait.

20. Reklamációk és viták

Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, az Előfizető a 21. pontban megadott elérhetőségeken vagy – ha a Weboldalon rendelkezésre állnak – az egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet az HBO-val.

A Felhasználó és az HBO a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitát az illetékes magyarországi rendes bíróság rendezi. A Szerződésre a cseh jog az irányadó, hacsak a Szerződés másképpen nem rendelkezik. A Felhasználó ezen felül jogosult bizonyos fogyasztóvédelmi jogokat, illetve a magyar jogszabályok egyéb kötelező rendelkezéseit érvényesíteni. Az illetékes bírósághoz fordulás előtt a Felhasználó fogyasztóként jogosult panaszával valamelyik olyan magyarországi testülethez fordulni, amely hatáskörrel rendelkezik a fogyasztói panaszok és viták peren kívüli rendezésére. A magyarországi vitarendezési testületek listája itt található: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/. A Felhasználó jogosult továbbá az alábbi link alatt található online vitarendezési fórumot is használni a vitás kérdéseinek rendezése céljából: https://ec.europa.eu/consumers/odr. A Szolgáltatás tartalmával kapcsolatban a Felhasználó panaszát a Cseh Rádiós és Televíziós Műsorszórási Tanácshoz nyújthatja be, az alábbi címen: www.rrtv.cz.

21. Elérhetőségek és illetékes felügyeleti hatóság

Az HBO-t az alábbi címen lehet elérni: HBO Europe s.r.o., Jankovcova 1037/49, Prága 7, Irányítószám: 170 00, Csehország, telefonszám: +42061094444 vagy e-mail cím: sekretariat@hbo.cz.

Felmondás, panasz vagy bármely más igény bejelentése esetén kérjük használja az alábbi elérhetőségeket:
hbogo.hu/elerhetoseg

A Cseh Rádiós és Televíziós Műsorszórási Tanács, Škrétova 44/6, 120 00 Prága 2, Csehország, www.rrtv.cz az a szabályozó hatóság, amely felügyeli a Szolgáltatás nyújtását, beleértve az HBO csatornákat is.

22. Harmadik Fél Megbízott

22.1 Ha a Szolgáltatásra vonatkozó előfizetés megvásárlása egy Harmadik Fél Megbízott útján keresztül történik, akkor az előfizetés létrehozását/aktiválását, a fizetést és az előfizetés megszüntetését a Harmadik Fél Megbízott bonyolítja a saját felhasználási feltételei szerint (pl. a vonatkozó iTunes felhasználási feltételek, a továbbiakban: „Harmadik Fél Megbízott Felhasználási Feltételei”). Ezért a Felhasználó köteles jelen Szerződésen túlmenően a Harmadik Fél Megbízott Felhasználási Feltételeit is elolvasni és elfogadni.

22.2 A fenti pontban foglaltakon kívűl az alábbi speciális szabályok alkalmazandóak, ha a Szolgáltatásra vonatkozó előfizetés megvásárlása egy Harmadik Fél Megbízott útján keresztül történik. Amenyiben a jelen pontban foglalt speciális szabályok és a jelen Szerződés egyébb pontjai között ellentmondás lenne, úgy a jelen pontban foglaltak az irányadóak. Az alábbi esetekben a jelen Szerződésen kívűl a Harmadik Fél Megbízott Felhasználási Feltételei az irányadóak az előfizetésre:

(i) A Harmadik Fél Megbízott felelős valamennyi, az előfizetés létrehozásával/aktiválásával, a fizetéssel és az előfizetés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésért.
(ii) A 2.7 pont szerinti kupont Harmadik Fél Megbízott útján nem lehet beváltani.
(iii) A regisztráció a Harmadik Fél Megbízott által ellenőrzött eszközre vagy operációs rendszerre telepített HBO applikáción történik. Az előfizetési díjat a Harmadik Fél Megbízott szedi be, feltéve, hogy a Felhasználó megfelelő bankkártyát, hitelkártyát vagy bármely más érvényes fizetési eszkölt regisztrált a Harmadik Fél Megbízottnál.
(iv) A Harmadik Fél Megbízott köteles a havi díjakat beszedni mindaddig, amíg az előfizetés felmondásra nem kerül.
(v) A regisztráció során a Felhasználó köteles egy saját HBO fiókot létrehoznia felhasználói fiók adatok megadásával (pl.: név, e-mail cím és jelszó). Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik saját HBO fiókkal, a Szolgáltatás nem lesz számára elérhető.
(vi) A 4.1. pont szerinti ország beazonosítást a Harmadik Fél Megbízott végzi.
(vii) Amennyiben a Felhasználó meg kívánja szüntetni az előfizetését, a Harmadik Fél Megbízott Felhasználási Feltételeiben rögzített megszüntetési szabályok az irányadóak és ezért a Felhasználó a megszüntetésről a Harmadik Fél Megbízottat és nem a HBO-t köteles értesítenie.
(viii) Az előfizetési díj visszatérítése iránti igényt a Harmadik Fél Megbízottnak kell benyújtani a Harmadik Fél Megbízott Felhasználási Feltételeiben rögzítettek szerint. A Harmadik Fél Megbízott felelős a előfizetési díjak visszatérítéséért.
(ix) Amennyiben a Felhasználónak az előfizetés létrehozásával/aktiválásával, a fizetéssel és az előfizetés megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, kérése van, köteles a Harmadik Fél Megbízott ügyfélszolgálatához fordulni.
(x) Amennyiben bármilyen, a GDPR szerinti fiók törlési vagy anonimzációs kérés érkezik az HBO-hoz, annak végrehajtása nem eredményezi a fizetési kötelezettség megszűnését a Harmadik Fél Megbízott irányába. Az előfizetési díj mindaddig levonásra kerül, ameddig a Felhasználó nem kezdeményezi az előfizetés megszüntetést a Harmadik Fél Megbízottnál a Harmadik Fél Megbízott Felhasználási Feltételeiben rögzítettek szerint.
(xi) Amennyiben a Felhasználó váltana a közvetlen HBO-n keresztüli előfizetésről Harmadik Fél Megbízotton keresztüli előfizetésre, vagy fordítva, úgy a Felhasználó köteles először a hatályos előfizetését megszüntetnie és utána új regisztrációt kezdeményeznie a kívánt módon Harmadik Fél Megbízott útján vagy HBO-nál közvetlenül bankkártya/hitelkártya vagy egyéb fizetési módok megadásával. Az HBO nem ellenőrzi, hogy a Felhasználónak egy vagy két előfizetése van, illetve, hogy egy vagy két érvényes fizetési mód van aktiválva.
(xii) A bizonylatok, illetve a számlák a Harmadik Fél Megbízottnál érhetőek el.
(xiii) A GDPR értelmében, a Harmadik Fél Megbízott adatkezelőnek minősül mindazon adatok tekintetében, amelyeket a Harmadik Fél Megbízott gyűjt és tárol. Mindazon adatok tekintetében, amelyeket a a Harmadik Fél Megbízott gyűjt, tárol vagy bármely egyéb módon kezel, az érintettek az igényeiket a a Harmadik Fél Megbízottnak kötelesek benyújtani.